About Us

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไฟเบอร์ ริส จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะสำนักงาน เก้าอี้ห้องประชุม เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้พักคอย และ โต๊ะอาหาร ที่ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส และ พลาสติก โดยอาศัยความทนทานและสวยงามของไฟเบอร์กลาสรวมถึงวัตถุดิบและวัสดุที่นำมา ผลิต เสริมกับส่วนโครงสร้างโลหะผสมผสานกัน รวมถึงผลิตภัณฑ์เก้าอี้สนามกีฬา

ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทจึงมีจุดเด่นในเรื่องความแข็งแรงคงทน มีความสวยงามจากการรวมกันของวัสดุที่เราเลือกสรร

ผลงานการทำงานที่ผ่านมา

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 3. ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
 6. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
 7. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 8. สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
 9. สนามกีฬาจังหวัดศรีษะเกษ
 10. อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 11. ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์บางแค และ ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
 12. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี